Universiteit van Antwerpen
19/12/2014 - 10:38
(c)
http://www.lawandeducation.com/main.aspx?c=.GEWELD&n=104881&ct=104881&e=292292
Geweld op school: de bescherming van de integriteit van het kind - school en onderwijs
Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht nodigt u uit op haar congres 
“Geweld op school: de bescherming van de integriteit van het kind - school en onderwijs.”

Dit congres wordt georganiseerd in samenwerking met het kinderrechtencommissariaat, Child Focus, Sensoa, het GO! en de onderwijskoepels, de vertrouwenscentra kindermishandeling en ISW Limits.

Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Psychische trauma’s als gevolg van geweld zijn bepalend voor hun later leven. De school is bij uitstek een plaats waar signalen van geweld worden opgevangen. Maar ook in de school zelf worden leerlingen geconfronteerd met geweld. In 2009 werd geweld op school voorwerp van een publiek debat na verspreiding van een filmpje over de gewelddadige reactie van een leerkracht op een leerling. Kort nadien kwam ook het verhaal in de openbaarheid van een seksueel delict in een internaat. Talrijk zijn ook de klachten van leerkrachten over het geweld dat leerlingen zelf plegen tegenover medeleerlingen en tegenover hun opvoeders. Maar de volle omvang van het probleem werd bijzonder scherp gesteld naar aanleiding van de recente gebeurtenissen met betrekking tot misbruik van kinderen.

De maatschappelijke discussies als gevolg van de bekendmaking van deze feiten hebben de nood aan een strategie op alle niveaus aangetoond.  Bij uitstek in een school verdient de bescherming van de leerling grote aandacht. Feiten, zoals hoger aangehaald, ondermijnen het wederzijds vertrouwen tussen leerling en leraar, de basis van een goede opvoedingsrelatie.  “Misbruik van vertrouwen” op school blijft de bekommernis van iedereen die met onderwijs, welzijn en gezag bezig is.

Zoals 12 jaar geleden na de zaak Dutroux, wordt ook nu ingegaan op de oproep om met alle betrokken partners een congres in te richten over de bescherming van de integriteit van leerlingen.

Een multidisciplinair team van experts zal de problematiek van inbreuk op de integriteit van leerlingen, van verbaal en psychisch geweld en van bedreiging op school bespreken, ieder vanuit de eigen discipline (o.m. onderwijskundig, pedagogisch, juridisch, hulpverlening). Daarbij staat de aandacht voor de rechten en plichten van de leerling en andere betrokkenen voorop.

Kerndoelstelling van het congres is het delen van kennis met betrekking tot aangepast handelen bij conflicten op school en met betrekking tot de aantasting van de integriteit. Hierbij wordt stilgestaan bij een preventieve aanpak en bij curatieve maatregelen. De rol en de onderlinge samenwerking van het onderwijs, de welzijnssector, politie, parket en justitie komen ruimschoots aan bod.
De verschillende betrokken instanties en verantwoordelijken zullen de deelnemers een rijk overzicht van  good practices  aanrijken. Het congres zal de behoefte aan algemene of meer specifieke beleidsmaatregelen tonen en hiertoe een aanzet geven.

Praktische informatie:


Locatie:

Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Prinsstraat, Hof van Liere C 003, 2000 Antwerpen (op 10 minuten wandelafstand van het Centraal Station van Antwerpen).

Bereikbaarheid: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ROUTE&n=26518

Doelgroep:
We richten ons met dit congres naar directies, leraren, ouders, leerlingen- en ouderverenigingen, medewerkers van CLB’s, inrichtende machten, het GO! en de onderwijskoepels, de VLOR, bijzondere jeugdzorg, centra geestelijke gezondheidszorg, parket, politionele en justitiële overheden, vakbonden, onderzoekers, verzekeringsmaatschappijen en andere belangstellenden.

Inschrijving:
 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 euro, inclusief de documentatiemap, koffie en lunch. 

Inschrijven kan uitsluitend elektronisch via de website. De inschrijvingen worden afgesloten als het maximumaantal deelnemers is bereikt. De inschrijvingslijst wordt opgemaakt aan de hand van de betalingen.

Uw inschrijving is geldig na storting op rekeningnummer (ELA-integriteit leerling) 320-0152557-46 (met vermelding van naam en organisatie).

Naar aanleiding van dit congres verschijnt een speciaal nummer van het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid dat ter plaatse ingekeken en aangekocht kan worden voor een bedrag van 50 euro of dat u kan bestellen via http://www.diekeure-juridischeuitgaven.be

Het aantal plaatsen is beperkt tot 200 deelnemers. Snel inschrijven is dus de boodschap. 
Het is niet mogelijk uw deelname te annuleren, wel kan een vervanger aangewezen worden.