NORWAY

The Resource Bank http://ressursbanken.ls.no
The pupil inspectors http://www.elevinspektorene.no

 • NOU, Vurdering, kompetanse og inntak i skoleverket, 1978
 • Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet: Stortingsmelding nr. 33: Om visse sider ved videregående opplæring, 1991 – 92
 • Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet: Stortingsmelding nr. 23: Om forholdet mellom staten og kommunane, 1992 – 93
 • Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet: Stortingsmelding nr. 47: Om elevvurdering, skolebasert vurdering og nasjonalt vurderingssystem, 1995 – 96
 • Forslag fra Moe – utvalget oppnevnt av
 • Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet : Nasjonalt vurderingssystem for grunnskolen, desember 1997
 • Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet: Stortingsmelding nr. 23: Om opplæring for barn, unge og voksne med særskilde behov, (1997 – 98 ) (Fact sheet available in English
 • Stortingsmelding nr. 28: Mot rikare mål, (1998 – 99 ) (Fact sheet available in English)
 • Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet, St. meld. nr 33: Om visse sider ved videregående opplæring, 1991-92
 • Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet, St. meld. nr. 29: Om prinsipper og retningslinjer for 10-årig grunnskole - ny læreplan, 1994 – 95

Læreplaner

 • Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Generell del. (available in English

Lovverk

 • NOU, Ny lovgivning om opplæring, 1995
 • Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og forskrift til opplæringslova (available in English)
 • Kirke,- utdannings- og forskningskomiteen, Innst. O nr. 70, 1997 – 98
 • Opplæringslovutvalget, Ot. Prp. nr. 46, 1997 – 98